Dodacie podmienky

 
 
 

Dodacie podmienky

V.

 Dodacie podmienky

 

1.    Predávajúci odosiela Objednávku Kupujúcemu zvyčajne do 2 pracovných dní. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu do Miesta dodania tovaru najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia Objednávky Predávajúcemu.

2.    Kupujúci si zvolí spôsob odberu tovaru podľa hmotnosti tovaru. Kupujúci uvedie spôsob odberu tovaru pri vypĺňaní Objednávky. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu jedným z nasledovných spôsobov, ktoré si Kupujúci vyberie pri vypĺňaní Objednávky:

a)    Zásielka do 500 g

a1) Expresná zásielka do 500g

b)    Zásielka do 1 kg

b1) Expresná zásielka do 1 kg

c)    Zásielka do 2 kg

c1) Expresná zásielka do 2 kg

d)    Zásielka do 5 kg

e)    Zásielka do 15 kg

f)    EXPRES KURIÉR

g)    osobné prevzatie, rozvoz

Ak si Kupujúci nebude istý hmotnosťou zásielky, vyberie si v Objednávke jeden zo spôsobov odberu tovaru podľa predchádzajúcej vety tohto odseku VOP a  do poznámky v Objednávke uvedie: žiadam o prepočet Poštovného a balného.

3.    Kupujúci je povinný si prevziať tovar. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci najmä povinný skontrolovať či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu a či je tovar bez vád.

4.    Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia tovaru ani predvedenie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu.

5.    Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tovar bude zaslaný naspäť Predávajúcemu. Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tým najmä poruší čl. V. ods. 3 VOP a preto Kupujúci bude povinný v súlade s §420 a §442 Občianskeho zákonníka zaplatiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu porušením povinnosti Kupujúceho prevziať tovar, a to najmä: a) náklady Predávajúceho podľa čl. VI. VOP a b) náklady Predávajúceho súvisiace so spätným zaslaním tovaru Predávajúcemu. Ak Kupujúci požiada Predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu na adresu Predávajúceho: info@velvetheavenshop.sk alebo telefonicky na telefónne čísla Predávajúceho: 00421908138894 a 00421908064836, Kupujúci platí Predávajúcemu okrem platieb podľa čl. VI. VOP aj náklady, a to náklady: a) za uskladnenie tovaru a b) súvisiace s opätovným zaslaním tovaru Kupujúcemu.   

 

VI.

Cenové a platobné podmienky

 

1.    Ceny tovarov sú Kupujúcemu prístupné v rámci ponuky tovaru na internetovej stránke: www.velvetheavenshop.sk. Cena tovaru je uvedená v mene EUR.

Predávajúci môže poskytnúť pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ veľkoobchodnú zľavu.

2.    Poštovné a balné je stanovené najmä v závislosti od hmotnosti a veľkosti balíka. Ak objednaný tovar prekročí limitné podmienky pre prepravu a Kupujúci budete žiadať o odber tovaru inou formou ako expres kuriérom (viď čl. V. VOP), objednaný tovar bude rozdelený do viacerých balíkov.

3.    Kupujúci znáša náklady súvisiace s dodaním tovaru, t.j. Poštovné a balné a cenu dobierky.  

4.    Kupujúci si v Objednávke vyberie jeden z nasledovných spôsobov platby:

a)    dobierka –  Kupujúci platí cenu za tovar, Poštovné a balné a cenu dobierky pri prevzatí tovaru na Slovenskej pošte, a.s., resp. napr. na Mieste dodania tovaru Kupujúcemu (t.j. na dodacej adrese Kupujúceho) priamo pracovníkovi Slovenskej pošty, a.s.

b)    hotovosť – Kupujúci platí cenu za tovar v hotovosti v sídle Predávajúceho alebo v Mieste dodania tovaru, resp. na inom mieste, ktoré bude telefonicky dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci dostane pri prevzatí tovaru doklady preukazujúce a potvrdzujúce platbu Kupujúceho a to príjmový pokladničný doklad a faktúru.

c)    prevod na účet – Kupujúci platí prevodom na účet Predávajúceho, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni č. účtu 0234869112/0900 v lehote 5 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. Kupujúci na základe výzvy zaslanej  e-mailom Predávajúcim platí cenu za tovar ako aj Poštovné a balné prevodom na vyššie uvedený účet Predávajúceho.

5.    Predávajúci účtuje Kupujúcemu Poštovné a balné nasledovne:

a)    Zásielka do 500 g – 1,50 EUR

a1) Expresná zásielka do 500g – 2,00 EUR

b)    Zásielka do 1 kg – 1,90 EUR

b1) Expresná zásielka do 1 kg - 2,50 EUR

c)    Zásielka do 2 kg – 2,90 EUR

c1) Expresná zásielka do 2 kg – 3,50 EUR

d)    Zásielka do 5 kg – 3,90 EUR

e)    Zásielka do 15 kg - 5,80 EUR

f)    EXPRES KURIÉR – 7,50 EUR

g)    osobné prevzatie, rozvoz – 0,00 EUR

6.    Platba v hotovosti a formou prevodu na účet Predávajúceho nie je Predávajúcim spoplatnená. Platba formou dobierky je pre Kupujúceho spoplatnená podľa výšky ceny objednaného tovaru v Objednávke Kupujúceho nasledovne:

P.č.    Celková cena objednaného tovaru od    Celková cena objednaného tovaru do    Cena dobierky

1.                0,01 EUR s DPH                                                    30,- EUR s DPH                                1,00 EUR

2.               30,01 EUR s DPH                                                  150,- EUR s DPH                               1,20 EUR

3.             150,01 EUR s DPH                                                  300,- EUR s DPH                               1,50 EUR

4.             300,01 EUR s DPH                                                  1.500,- EUR s DPH                            2,00 EUR

7.    Kupujúci spolu s tovarom obdrží aj faktúru, kde má vyúčtovanú celkovú cenu, t.j. cenu tovaru ako aj Poštovné a balné a cenu dobierky. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:

a) obchodné meno a miesto podnikania Predávajúceho,

b) adresa prevádzkarne Predávajúceho, ak ju má zriadenú

c) dátum predaja,

d) názov a množstvo tovaru,

e) cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú Kupujúci zaplatil.

Pri predaji tovaru s následnou dodávkou musí doklad obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

8.    Na tovar v akcii sa vzťahujú akciové ceny, ktoré sú platné iba počas doby trvania takéhoto označenia. Akciové zľavy si nie je možné nárokovať dodatočne.