Všeobecné obchodné podmienky Lacná Organza

 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky Lacná Organza

I. Všeobecné ustanovenia

1.    Všeobecné obchodné podmienky slúžia pre uskutočňovanie elektronického obchodu na internetovej stránke: www.lacnaorganza.sk podnikateľov: (ďalej ako „ Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“). 

Podnikateľ Jozef Rožár Velvet Heaven, IČO: 45 258 848, IČ DPH: SK 1081752408, s miestom podnikania 949 01 Nitra, Svätoplukova 2A, zap. na OÚ Nitra, č. živnostenského registra: 430-36805 je zameraný na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, ale je platcom DPH! Preto objednávky s IČ DPH budú fakturované firmou Jozef Rožár Velvet Heaven (Firma je platca DPH).

Spoločnosť Velvet Design s.ro., IČO: 51184851, DIČ: 2120639763, s miestom podnikania 949 01 Nitra, Svätoplukova 931/2A, č. vložky: 41759/N je zameraná na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ a na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a nie je platcom DPH! Preto objednávky s IČOm a DIČom a Objednávky bez akéhokoľvek identifikátora podnikateľa budú fakturované firmou Velvet Design s.ro. (Firma nie je platca DPH).

Preto žiadame, aby ste poctivo a precízne vypĺňali Objednávkový formulár, pretože požiadavky na zmenu fakturácie nebudú akceptované!

 2.   Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji“), Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej ako „Zákon o elektronickom obchode“) a Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“). Na práva a povinnosti ktoré nie sú upravené Všeobecnými obchodnými podmienkami sa použijú najmä zákonné ustanovenia vyššie uvedených právnych prepisov.

3.    Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

4.  Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru Kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho: www.lacnaorganza.sk .

II. Definície základných pojmov

1.    Zmluva -  Zmluva sa skladá z Objednávky Kupujúceho a Potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim. Zmluva je uzatvorená okamihom kedy Potvrdenie o prijatí Objednávky Predávajúcim bolo doručené v elektronickej podobe Kupujúcemu.

2.    Predávajúci (Dodávateľ)

pre platcov DPH: pre platcov DPH: je podnikateľ Jozef Rožár Velvet Heaven, IČO: 45 258 848, IČ DPH: SK 1081752408  s miestom podnikania 949 11 Nitra, Svätoplukova 2A, zap. na OÚ Nitra, č. živnostenského registra: 430-36805. Predávajúci má trvalý pobyt na adrese: 949 01  Nitra – Zobor, Svätoplukova 931/2A. Telefonický kontakt na Predávajúceho je: 00421908064836 (v prípade priameho jednania s majiteľom, v ostatným prípadoch využite, prosím, zákaznícku podporu 0911480245). E-mailová adresa Predávajúceho je: info@lacnaorganza.sk. Predávajúci je  osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je platcom DPH. Predávajúci je platcom DPH.

pre spotrebiteľa a neplatcov DPH: je Spoločnosť Velvet Design s.ro., IČO: 51184851, DIČ: 2120639763, s miestom podnikania 949 01 Nitra, Svätoplukova 931/2A, č. vložky: 41759/N. Predávajúci má trvalý pobyt na adrese: 949 01  Nitra – Zobor, Svätoplukova 931/2A. Telefonický kontakt je: 00421908138894 (v prípade priameho jednania s Mgr. Diana Rožár, v ostatným prípadoch využite, prosím, zákaznícku podporu 0911480245). E-mailová adresa Predávajúceho je: info@lacnaorganza.sk. Predávajúci je  osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

Predávajúci podliehajú orgánu dozoru a dohľadu Inšpektorátu SOI pre Nitriansky kraj sídliaceho na ul. Staničná 9, 950 50 Nitra, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa s číslom 037/7720 001, 037/7720 034 a mailovým kontaktom nr@soi.sk.

3.    Kupujúci - spotrebiteľ - je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti

4.    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nenakupuje výrobky alebo nepoužíva služby pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti

5.    Kupujúci – pre účely Všeobecných obchodných podmienok sa Kupujúcim rozumie Kupujúci – spotrebiteľ a Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ

6.   Objednávka – je návrh zaslaný v elektronickej podobe Kupujúcim Predávajúcemu,  smerujúci k uzavretiu Zmluvy. Objednávka sa považuje za úplnú, ak Kupujúci vyplní všetky jej podstatné náležitosti uvedené v  čl. III ods. 3 bod 4 písm. I. až VIII. VOP.

7.    Miesto dodania tovaru – je dodacia adresa uvedená Kupujúcim v Objednávke

8.    Poštovné a balné – zahŕňa cenu poštovného, cenu balného a ďalšie náklady súvisiace s dodaním tovaru

9.   Spracúvanie osobných údajov – je vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie

10. Pristúpenie Kupujúceho k Všeobecným obchodným podmienkam – odoslaním Objednávky Predávajúcemu Kupujúci pristupuje k Všeobecným obchodným podmienkam a zároveň Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

III. Postup a podmienky uzavretia Zmluvy

1.    Práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú riadiť Zmluvou,  Všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2.    Všeobecné obchodné podmienky a Objednávka sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho:  www.lacnaorganza.sk, http://www.lacnaorganza.sk/obchodne-podmienky/.

3.    Podmienky a postup uzatvorenia Zmluvy na internetovej stránke Predávajúceho:  www.lacnaorganza.sk:

1)    Výber tovaru – Kupujúci si vyberie tovar, ktorý  je zoradený v jednotlivých kategóriách podľa charakteru alebo jeho farby. Po kliknutí na podkategóriu farby sa Kupujúcemu zobrazí tovar v strede stránky. V niektorých podkategóriach sa nachádza viac stránok, to Kupujúci uvidí dole pod posledným produktom na pravej strane (strana 1, strana 2 atď).  Pokiaľ chce Kupujúci vedieť o tovare viac, tak musí kliknúť na daný tovar a potom sa Kupujúcemu zobrazí fotografia aj s popisom tovaru, jeho cenou, výberom množstva a s možnosťou jeho kúpy. Do sivého rámčeka vedľa slova: Množ. Kupujúci vpíše počet kusov/balení, o ktoré má záujem. Kupujúci si vyberie tovar tak, že ho vloží do nákupného košíka - stlačí oranžovú kolónku s kresbou košíka. Kupujúci bude informovaný o vložení tovaru do nákupného košíka tak, že sa mu zobrazí nákupný košík.

2)    Nákupný košík - Kupujúci klikne na nákupný košík na internetovej stránke Predávajúceho: www.lacnaorganza.sk. Nákupný košík je umiestnený na internetovej stránke Predávajúceho: www.lacnaorganza.sk na pravej hornej strane v bočnom stĺpci s nápisom: KOŠÍK a vstúpi doň kliknutím na červený nápis: Zobraziť košík. Kupujúci si môže prezrieť všetky údaje, ktoré sa nachádzajú v nákupnom košíku, napr.: označenie tovaru, počet kusov, cena. Na pravej strane dole v nákupnom košíku sa nachádza celková cena za tovar. Ak Kupujúci chce položku (t.j. konkrétny vybraný tovar) úplne Odstrániť z nákupného košíka, klikne riadku pri danom tovare na červené X a tým sa tovar odstráni z nákupného košíka. Kupujúci odstráni všetky položky z nákupného košíka tak, že pri každom tovar stlačí na červené tlačidlá X a tým sa vyprázdni košík. Kupujúci úplne a pravdivo vyplní nasledovné údaje, ktoré tvoria obsah Objednávky kroku 0:

        I.      vybraný tovar

                II.     ks/balenie

3)       Kupujúci klikne na tlačidlo: Dokončenie nákupu - Pokladňa.

4)     Kupujúci si vyberie v 1 DODACIA ADRESA spomedzi 2 kolóniek, či má záujem o registráciu alebo nemá. Kupujúci úplne a pravdivo vyplní ďalšie údaje, ktoré tvoria obsah Objednávky:

III.   informácie o zákazníkovi - e-mailová adresa

IV.    účtovné informácie - meno, priezvisko fyzickej osoby alebo firma – t.j. obchodné meno, názov právnickej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH – ak boli uvedené údaje pridelené

V.    dodacia adresa fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby – t.j. ulica, orientačné resp. súpisné číslo, mesto, PSČ (t.j. Miesto dodania tovaru),

VI.     telefónne číslo

            Predávajúci sa oboznámi s VOP a následne ak s nimi súhlasí, odklikne štvorček:             Súhlasím s obchodnými podmienkami. Posledný krok v tejto podstránke je kliknúť na        tlačidlo Odoslať a pokračovať. Týmto sa pokladňa aktivuje a Kupujúci skontroluje             spísané údaje. V prípade, že fakturačná adresa sa líši od dodacej, je tu možnosť             zmeny. Kupujúci odklikne tlačidlo: Ďalej na spôsob dodania.

5)     Kupujúci si vyberie v 2 SPôSOB DOPRAVY možnosť, ktorá mu vyhovuje. Pokiaľ si nie je istý váhou, určí kolónku, ktorá sa mu zdá najpravdepodobnejšia podľa váhy a hlavne dbá na možnosť prevodu alebo dobierky. Predávajúci ju v prípade potreby zmení. Následne stačí kolónku: Ďalej na potvrdenie objednávky.

VII.  spôsob odberu tovaru – viď čl. V.

6)     Kupujúci sa nachádza v 3 SPôSOB  PLATBY. Skontroluje si kompletné údaje, objednaný tovar, dodaciu adresu , spôsob dopravy i platby. V prípade Kupujúci do poznámkového rámčeka vpíše dôležité informácie. Predávajúci sa oboznámi s VOP a následne ak s nimi súhlasí, odklikne štvorček:            Súhlasím s obchodnými podmienkami.

VIII. spôsob platby viď čl. VI. VOP

IX.   poznámka v Objednávke – Kupujúci môže napísať osobitosti svojej Objednávky, napr. že Kupujúci žiada o prepočet Poštovného a balného

Po vyplnení všetkých vyššie uvedených údajov v Objednávke Kupujúcim, Kupujúci odošle Objednávku Predávajúcemu.

7)      Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Objednávke.

8)     V prípade, ak Kupujúci zistí, že v Objednávke uviedol nesprávne údaje, tak ich môže zmeniť nasledovne: stlačením tlačidla Späť v ľavej dolnej časti, v prípade, že objednávku už odoslal, zmeny oznámi prostredníctvom kontaktného formulára, mailom alebo na zákazníckej linke. Kupujúci môže robiť zmeny v Objednávke najneskôr do okamihu odoslania vyplnenej Objednávky Predávajúcemu.

9)     Po odoslaní Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu, automaticky príde Kupujúcemu automatický e-mail od Predávajúceho, ktorý obsahuje najmä nasledovné skutočnosti: a) Kupujúcemu sa oznámi, že jeho Objednávka  bola úspešne vytvorená a b)  Kupujúcemu sa oznámi číslo jeho Objednávky.

10)      Predávajúci po doručení Objednávky odošle Kupujúcemu Potvrdenie o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho (t.j. adresu, ktorú Kupujúci uviedol vo svojej Objednávke).

11)    Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Potvrdenie o prijatí Objednávky Predávajúcim bolo doručené Kupujúcemu. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

12)  Objednávka Kupujúceho a Potvrdenie o prijatí Objednávky Predávajúcim sa považujú za doručené, ak Predávajúci a Kupujúci k nim majú na svojich elektronických zariadeniach prístup.

13)  Kupujúci môže prostredníctvom e-mailovej adresy Predávajúceho: info@lacnaorganza.sk alebo telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho: 00421917104209 odvolať svoju Objednávku aj bez uvedenia dôvodu, ak odvolanie Objednávky Kupujúceho príde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle Potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.  

4. Predávajúci v súlade s §10 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji oznamuje Kupujúcemu nasledovné informácie:

a)    totožnosť Predávajúceho, viď čl. II bod 2

b)    opis tovaru – viď automatický e-mail Objednávky Predávajúcim

c)    cena tovaru – viď automatický e-mail Objednávky Predávajúcim

d)    dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru – viď čl. V. a VI. Všeobecných obchodných podmienok

e)    platobné podmienky – viď čl. VI. Všeobecných obchodných podmienok

f)    poučenie o práve Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy– viď čl.  IV. Všeobecných obchodných podmienok

g)    lehotu, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny – viď čl. III. a VI. Všeobecných obchodných podmienok

5. Predávajúci v súlade s §10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji doručí Kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru aj vyššie uvedené informácie podľa čl. III. ods. 4 VOP v písomnej podobe. Informácie podľa čl. III. ods. 4 VOP Predávajúci poskytol Kupujúcemu už prostriedkami komunikácie na diaľku. 

6. Predávajúci sa zaväzuje, že predávaný tovar zaslaný Kupujúcemu bude bezchybný a v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a v Európskej únii.

7. Predávajúci zašle Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho  e-mail o vyexpedovaní objednaného tovaru Kupujúcim.

IV. Poučenie o odstúpení od Zmluvy

Podmienky a postup pri odstúpení od Zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom:

a)    Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (viď čl. III. VOP).

b)    Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji dodatočne, Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

c)    Ak Predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ani dodatočne, Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

d)    Odstúpením Kupujúceho – spotrebiteľa od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:

-    prevziať tovar späť,

-    vrátiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú Kupujúci – spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci – spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci – spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

e)  Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho – spotrebiteľa alebo tovaru učeného osobitne pre jedného Kupujúceho – spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť t.j. napr.: stuhy, látky, Kniha hostí, svadobný album, všetky predmety ručne vyrábané Predávajúcim podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho  - spotrebiteľa.

Podmienky a informácie

Možnosť vrátenia tovaru platí len pre bežného kupujúceho - spotrebiteľa.

všeobecné informácie - všetok tovar nakúpený v našom eshope môžete vrátiť a žiadať o vrátenie peňazí, alebo o výmenu za iný tovar. Prijímame len tovar, ktorý nebol poškodený, použitý, rozbalený, čistý a v originálnom balení (zapečatený).

lehoty na vrátenie tovaru - každý kupujúci má právo na vrátenie tovaru do 7 dní od prevzatia zásielky a to i bez udania akéhokoľvek dôvodu. Upozorňujeme, že to neplatí pre osobné odbery objednávok v našej predajni Velvet Style.

adresa na vrátenie tovaru - ak ste sa rozhodli tovar z akéhokoľvek dôvodu vrátiť, prosíme o dôkladne zabalenie a vrátenie na adresu: Velvet Design s.ro., Mgr. Diana Rožár, Štefánikova tr. 54, 94901 Nitra. O vrátení tovaru nás vždy informujte telefonicky na 0917104209, mailom na info@lacnaorganza.sk alebo našim kontaktným formulárom. Súčasťou vráteného tovaru musí byť sprievodný list, kde napíšete informácie o vrátení tovaru, Vaše meno s adresou, číslo bankového účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze. Nezabudnite, prosím, vždy priložiť originálnu faktúru.

náklady na vrátenie tovaru - zákazník sám znáša náklady na vrátenie tovaru, ak daný tovar nie je poškodený, alebo chybne zabalený. Zásielky s vráteným tovarom odosielané na dobierku nebudú prevzaté! V prípade výmeny tovaru znáša náklady na výmenu zákazník, ak sa jedná o výmenu tovaru do hodnoty 30,00€. Ak by sa jednalo o poškodený tovar alebo chybne zabalený, vrátenie peňazí za Poštovné a balné sa uskutočňuje podľa bežného štandardného cenníka. Náklady za zrýchlenú alebo poistenú zásielku nebudú vrátené. V tomto prípade však postupujte podľa Všeobecných obchodných podmienok, nakoľko sa jedná o reklamáciu tovaru.

vrátenie peňazí za tovar - suma za vrátený tovar bude poukázaná v čo najkratšej dobe na Váš účet, najneskôr však do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti. V prípade výmeny tovaru: ak suma za vrátený tovar bude nižšia ako suma za vymenený tovar, čiastku budete musieť doplatiť formou prevodu na účet. Ak suma za vrátený tovar bude vyššia ako suma za vymenený tovar, peňažný rozdiel Vám bude pripísaný na Váš účet.

V. Dodacie podmienky

1.    Predávajúci odosiela Objednávku Kupujúcemu zvyčajne do 2 pracovných dní. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu do Miesta dodania tovaru najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia Objednávky Predávajúcemu.

2.    Kupujúci si zvolí spôsob odberu tovaru podľa hmotnosti tovaru. Kupujúci uvedie spôsob odberu tovaru pri vypĺňaní Objednávky. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu jedným z nasledovných spôsobov, ktoré si Kupujúci vyberie pri vypĺňaní Objednávky:

1. Poštovné a balné prostredníctvom Slovenskej pošty:

a)    Zásielka do 1 kg – 3,00 EUR
c)    Zásielka do 2 kg – 3,95 EUR

Zásielky nad 2kg sú odosielané KURIÉROM GLS.

Dobierka je navyše spoplatnená sumou vo výške 1,00€.

2. Poštovné a balné prostredníctvom GLS KURIÉRA:

a)    Zásielka do 2 kg – 4,10 EUR
b)    Zásielka nad 2 kg - 4,30 EUR

Dobierka je navyše spoplatnená sumou vo výške 0,80€.

3.    Kupujúci je povinný si prevziať tovar. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci najmä povinný skontrolovať či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu a či je tovar bez vád.

4.    Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia tovaru ani predvedenie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu.

5.    Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tovar bude zaslaný naspäť Predávajúcemu. Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tým najmä poruší čl. V. ods. 3 VOP a preto Kupujúci bude povinný v súlade s §420 a §442 Občianskeho zákonníka zaplatiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu porušením povinnosti Kupujúceho prevziať tovar, a to najmä: a) náklady Predávajúceho podľa čl. VI. VOP a b) náklady Predávajúceho súvisiace so spätným zaslaním tovaru Predávajúcemu. Ak Kupujúci požiada Predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu na adresu Predávajúceho: info@lacnaorganza.sk alebo telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho: 00421917 104 209, Kupujúci platí Predávajúcemu okrem platieb podľa čl. VI. VOP aj náklady, a to náklady: a) za uskladnenie tovaru a b) súvisiace s opätovným zaslaním tovaru Kupujúcemu. 

 

VI. Cenové a platobné podmienky

1.    Ceny tovarov sú Kupujúcemu prístupné v rámci ponuky tovaru na internetovej stránke: www.lacnaorganza.sk. Cena tovaru je uvedená v mene EUR. Akciové ceny platia do 31.1.2013, alebo do vypredania zásob.

2.    Poštovné a balné je stanovené najmä v závislosti od hmotnosti a veľkosti balíka. Ak objednaný tovar prekročí limitné podmienky pre prepravu a Kupujúci budete žiadať o odber tovaru inou formou ako KURIÉROM GLS (viď čl. V. VOP), objednaný tovar bude rozdelený do viacerých balíkov.

3.    Kupujúci znáša náklady súvisiace s dodaním tovaru, t.j. Poštovné a balné a cenu dobierky.  

4.    Kupujúci si v Objednávke vyberie jeden z nasledovných spôsobov platby:

a)      dobierka –  Kupujúci platí cenu za tovar, Poštovné a balné a cenu dobierky pri prevzatí tovaru na Slovenskej pošte, a.s., resp. napr. na Mieste dodania tovaru Kupujúcemu (t.j. na dodacej adrese Kupujúceho) priamo pracovníkovi Slovenskej pošty, a.s.

b)    hotovosť – Kupujúci platí cenu za tovar v hotovosti v sídle Predávajúceho alebo v Mieste dodania tovaru, resp. na inom mieste, ktoré bude telefonicky dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci dostane pri prevzatí tovaru doklady preukazujúce a potvrdzujúce platbu Kupujúceho a to príjmový pokladničný doklad a faktúru.

c)     prevod na účet – Kupujúci platí prevodom na účet Predávajúceho, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni v lehote 5 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. Kupujúci na základe výzvy zaslanej  e-mailom Predávajúcim platí cenu za tovar ako aj Poštovné a balné prevodom na účet uvedený v maili Predávajúceho.

5.    Predávajúci účtuje Kupujúcemu Poštovné a balné nasledovne:

1. Poštovné a balné prostredníctvom Slovenskej pošty:

a)    Zásielka do 1 kg – 2,60 EUR
c)    Zásielka do 2 kg – 3,60 EUR

Zásielky nad 2kg sú odosielané KURIÉROM GLS.

2. Poštovné a balné prostredníctvom GLS KURIÉRA:

a)    Zásielka do 2 kg – 4,10 EUR
b)    Zásielka nad 2 kg - 4,30 EUR

6.    Platba v hotovosti a formou prevodu na účet Predávajúceho nie je Predávajúcim spoplatnená. Platba formou dobierky je Predávajúcemu spoplatnená sumou 0,80€.

7.    Kupujúci spolu s tovarom obdrží aj faktúru, kde má vyúčtovanú celkovú cenu, t.j. cenu tovaru ako aj Poštovné a balné a cenu dobierky. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:

a) obchodné meno a miesto podnikania Predávajúceho,

b) adresa prevádzkarne Predávajúceho, ak ju má zriadenú

c) dátum predaja,

d) názov a množstvo tovaru,

e) cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú Kupujúci zaplatil.

Pri predaji tovaru s následnou dodávkou musí doklad obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

8.    Na tovar v akcii sa vzťahujú akciové ceny, ktoré sú platné iba počas doby trvania takéhoto označenia. Akciové zľavy si nie je možné nárokovať dodatočne.

VII. Prechod vlastníckeho práva

1.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim v Mieste dodania tovaru.

VIII.  Reklamačný poriadok

1.    Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude spôsobilý na riadne užívanie po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

2.    Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom ako zistí, že tovar má vadu/vady. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje osobné údaje, adresu, opíše vadu tovaru a uplatní si svoje právo. Reklamáciu uplatní Kupujúci písomne na adresu Predávajúceho: pre Velvet Design s.ro. a Jozef Rožár Velvet Heaven (meno uviesť aj na všetky písomné náležitosti) na adresu prevádzky Velvet Style, Štefánikova tr. 54, 94901 Nitra-Staré Mesto aj reklamovaný tovar.

Ak Kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka:

3.    Ak Kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:

a)    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

-    Kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

-    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

-    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b)    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady

-    Kupujúci má právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť

c)    Ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, vec riadne užívať

-    Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť

d)    Ak ide o iné neodstrániteľné vady

-    Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci

4.    Kupujúci - spotrebiteľ si vyberie, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje. Na základe rozhodnutia Kupujúceho – spotrebiteľa Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.    Potom ako Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie, Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci - spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.    Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.    Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

9.    Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10.    Kupujúci je povinný používať tovar len na jeho určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Žiaden tovar Predávajúceho nie je určený na konzumáciu! Tovar predávaný Predávajúcim slúži len na dekoratívne účely a nemá preto hygienické atesty na styk s potravinami a na použitie v potravinárstve a v stravovacích zariadeniach. Žiaden tovar nie je určený pre deti a ani zvieratká a nemá pre tento účel potrebné atesty hračiek. Pri používaní tovaru sa Kupujúci má vždy riadiť pokynmi vyobrazenými či napísanými na tovare. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo ujmu na zdraví spôsobenú nesprávnym použitím alebo zámenou predávaného tovaru za potraviny.

11.    Záruka sa nevzťahuje na:

a)    bežné opotrebenie tovaru,

b)    vady, ktoré vznikli nesprávnym použitím tovaru

c)    vady, o ktorých Kupujúci vedel pred prevzatím tovaru – t.j. ak predaný tovar mal vady, ktoré nebránia, aby sa mohol tovar užívať na určený účel a teda tento tovar  sa predal za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; Predávajúci upozornil Kupujúceho, že tovar má vadu a o akú vadu ide, ak to nebolo zrejmé už z povahy predaja.

15. Predávajúci v súlade s §11 Zákona o ochrane spotrebiteľa a s §617 Občianskeho zákonníka nasledovne poučuje a oboznamuje Kupujúceho, najmä o vlastnostiach tovaru a o pravidlách, ako má používať tovar

a)    Tovar Predávajúceho je vyrobený z nezávadného materiálu, ktorý nie je zdraviu škodlivý pri správnom používaní. Tovar Predávajúceho je určený výhradne na dekoratívne účely a nie na konzumáciu ľudí alebo zvierat.

b)    Predávajúci neodporúča tovar prať ani žehliť (s výnimkou nasledovných produktov: návleky na stoličky, materiál na výzdobu sály, samodržky, rukavičky), takéto ošetrenie a údržbu tovaru vykonáva Kupujúci na vlastné riziko. Ak by Kupujúci postupoval podľa predchádzajúcej vety, tak by nesprávne používal tovar, t.j. v rozpore s poučením Predávajúceho.

c)    Tovar Predávajúceho nie je určený pre deti mladšie ako 10 rokov. Tovar Predávajúceho nie je určený na konzumáciu. Tovar ako napr. zápalné dekorácie (najmä: sviečky, tortové fontány, lietajúce lampióny a pod.) musia byť zapálené osobou staršou ako 18 rokov a po celý čas horenia musia byť pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.

d)    Tovar je potrebné uchovávať a skladovať na suchom a chladnom mieste.

IX. Ochrana osobných údajov

1.    Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom plnenia Zmluvy, pretože Kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci tak spracúva osobné údaje Kupujúceho, ktoré sú potrebné najmä na spracovanie Objednávky Kupujúceho, na zaslanie Potvrdenia o prijatí Objednávky, na zabezpečenie dodávky tovaru Kupujúcemu, na fakturáciu celkovej ceny Kupujúcemu ako aj na nevyhnutnú komunikáciu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.  

2.    Predávajúci spracúva tiež osobné údaje Kupujúceho za účelom ich využitia výhradne pre potreby Predávajúceho v poštovom styku s Kupujúcim a za účelom evidencie týchto údajov, pričom Predávajúci za uvedeným účelom spracúva iba nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko a adresa Kupujúceho bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje Kupujúceho.

3.    Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade s §7 ods. 4 písm. b) a d) Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. Predávajúci tak môže spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj bez udelenia súhlasu Kupujúceho ako dotknutej osoby.

4.    Kupujúci potvrdzuje odoslaním Objednávky, že dobrovoľne poskytol svoje osobné údaje Predávajúcemu.

5.    Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, ako aj v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.    Predávajúci neposkytne osobné údaje Kupujúceho tretím stranám, okrem sprístupnenia a poskytnutia osobných údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi (napr. poskytnutie osobných údajov Kupujúceho osobe zodpovednej za vedenie účtovníctva Predávajúceho). Predávajúci nezverejní osobné údaje Kupujúceho.

7.    Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci sprístupnil osobné údaje Kupujúceho Slovenskej pošte, a.s. , kuriérovi resp. inej osobe, ktorá zabezpečí dodanie tovaru Kupujúcemu.

8.    Predávajúci kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia Kupujúcich pri uskutočňovaní elektronického obchodu na internetovej stránke: www.lacnaorganza.sk

9.    Kupujúci má najmä nasledovné práva v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať

a)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov;

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

c)    opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d)    likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov,

e)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

X. Záverečné ustanovenia

1.    Text Všeobecných obchodných podmienok je vyhotovený a záväzný v slovenskom jazyku.

2.    Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom meniť a dopĺňať Všeobecné obchodné podmienky. Zmeny a doplnenia Všeobecných obchodných podmienok Predávajúci zverejní na svojej internetovej stránke: www.lacnaorganza.sk.

3.    Všeobecné obchodné podmienky platia po celý čas trvania zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

4.    Všeobecné obchodné podmienky platia pre Kupujúceho v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.lacnaorganza.sk v deň odoslania elektronickej Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

5.    V prípade ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, zostávajú ostatné ustanovenia VOP nedotknuté takýmto neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. Ak nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci nahradí takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, tak aby bol zachovaný účel sledovaný dotknutím ustanovením VOP.

6.    Účinnosťou a platnosťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rušia všetky doteraz platné a účinné Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho.

7.    Predávajúci si vyhradzujeme právo podľa zákona 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Predmetom autorského práva je umelecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej činnosti autora. Fotografie uvádzané na stránke Predávajúceho: http://www.lacnaorganza.sk/ sú autorským právom Ing. Jozefa Rožára. Podľa § 7 Zákona č. 618/2003 Z. z. sa pod pojmom Dielo rozumie fotografické dielo. Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia. Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať, aby sa meno firmy Predávajúceho: Lacná Organza alebo odkaz http://www.lacnaorganza.sk/ uvádzal na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 22.7.2011. Zmena 14.5.2018 z dôvodu zmeny Poštovného a balného.